Neden Boykot?

1) ZULME KARŞI BİR İRADE ORTAYA KOYANLARDAN OLMAK İSTİYORUZ

”İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun…”
(Âl-i İmran, 3/104)

2) DUYARLILIK GÖSTERENLERDEN OLMAK İSTİYORUZ

“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltiniz, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”
(Müslim, İman 78; Ebu Davut, Salat, 232) 

3) BİZLERE ZARAR VERENLERE KARŞI, İKTİSADİ TERCİHİYLE DE TAVRINI ORTAYA KOYANLARI TANIDIK

Bediüzzaman vaktinde “Siz Avusturya’yı güya boykot yapıyorsunuz; hem onun yolladığı kalpakları giyiyorsunuz.
Ben ise bütün Avrupa’ya boykot yapıyorum; onun için yalnız memleketimin maddî ve mânevî mâmulâtını giyiyorum” demiştir.
(Divan-Harbi Örfi)

4) BOYKOT GİBİ MESELELERİN İSLAM HUKUKUNDAKİ, FIKIHTAKİ HÜKMÜNÜ BİLİYORUZ
Aslında din farkı, alışveriş yapmaya mani değildir. Amma bu ticaretin neticesi olan gelir, Müslümanların aleyhine kullanılacağı kesin ise, onun imalatında ya da alım satımında bulunmak helal olmaz.
( اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ) sırrınca “Bir şeye sebep olan onu yapan gibidir.“ kaidesine göre sorumlu olur.

5) VATANDAŞLARIMIZ İÇİN, BOYKOTA DAİR BİRÇOK MALIN ALTERNATİFİ VARDIR. BUNLAR VAZGEÇİLEMEZ ŞEYLER DEĞİL

Rızk-ı mecazîdir ki, sû-i istimalâtla hâcât-ı gayr-i zaruriye hâcât-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek belâsıyla tiryaki olup, terk edemiyor. …….Başta izzetini feda edip zilleti kabul etmek, ……..bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus malı alır.

(19.Lem’a)

6) SÜRDÜRÜLEBİLİR BOYKOTUN NASIL OLABİLECEĞİNİN FARKINDAYIZ

Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz.

(Tarihçe-i Hayat)

8) ASIL BOYKOT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLARIN FARKINDAYIZ

Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşîlik ve zulümlü bir dinsizlik fesad ve ifsada başlıyor “Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalâ­letle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nur­dur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun.

(Kastamonu L.)

9) VİCDAN SAHİBİ İNSANLAR BİRŞEYLER YAPABİLMEK İÇİN ÇIRPINIRKEN BAZI KESİMLERDEN DE ZIDDINA TAVIR GÖSTERENLERE DE ŞAŞIRMIYORUZ

Bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar?
Doğrusu, onlar meslekçe tahribatçıdırlar.
Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden
terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin.

(29.MEKTUP’TAN)

10) TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ MANANIN BİR GEREĞİ DE BOYKOT

…asırlardan beri Kur’ân’ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallâyı ihraz etmiş olan ecdadın evlât ve torunları!

Uyanınız! Âlem-i İslâmın fecr-i sâdıkında gaflette bulunmak,
kat’iyen akıl kârı değil! Yine âlem-i İslâmın intibahında
rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için
Kur’ân’ın ve imanın nuruyla münevver olarak
İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip
hakikî medeniyet-i insaniye ve terakki olan medeniyet-i İslâmiyeye sarılmak
ve onu, hal ve harekâtında kendine rehber eylemek lâzımdır.

(Tarihçe-i Hayat)

ELDEN GELDİĞİ KADAR
MADDİ MANEVİ BOYKOTA DEVAM…

Son Yorumlar

Görüntülenecek bir yorum yok.

Son Yazılar