Tüzük

Anasayfa » Tüzük

Tüzüğünde ifade edilen amaç ve gayelerin gerçekleşmesi için imkânlarını azami derecede zorlayarak tüm insanlığa faydalı olma adına; kurmuş olduğu dernekler, müesseseler, kurumsal yapılar, tahsis ettiği kadrolar ve vasıflı elemanlarla; işi ehline vermek, hiyerarşi ve meşveret, kurallarına uyarak sevk ve idare edilen birimdir.

MUAVENET iliM VE KÜLTÜR VAKFI SENEDi

Madde-1 VAKIF: Vakfın adı :Muavenet İlim ve Kültür Vakfıdır.İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.”

Madde-2 VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi istanbul ili, Esenyurt ilçesinde olup, adresi Selahaddin Eyyubi mahallesi 1596. Sokak NO:14/5 dir.İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde-3 VAKFIN GAYESİ: İlim, irfan ve fazilet gibi önemli değerlere sahip fertlerin yetişmesi ana gayesi için, her kademeden talebelere eğitim imkanları oluşturmak, yurtlar açmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, daha ziyade bilgili, faziletli, ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphane ve eğitim salonları açmak, ihtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek, fakir talebelere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, Yüksek ve mesleki tahsili yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak, Müspet ilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve maddi-manevi değerlere sahip sağlam düşünceli insanlar yetiştirmek, kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve vavgınlaştmlrnası için faaliyetlerde bulunmak, Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak, Ülkenin eğitim, kültür ve sosyal düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır. Toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve kültür alanlarında çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara iştirak etmek. Fakir e, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere vakfın mali imkanları nispetinde her türlü yardımda bulunmak, gelir getirmek’ gayesi ile ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak. Mütevelli heyetin çoğunluk kararı ile her türlü ilmi, tarihi, dini eserleri basmak ve neşretmek, Kur’an-ı Kerim basmak ve dağıtmak ve bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa makineleri temin etmek, matbaa kurmak, mütevelli heyetin çoğunluk kararı ile ve idaresi tahtında mecmua ve yayınlar çıkarmak, vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin hak ve geliratı ve ibadethaneleri idare etmek, çalıştırmak, vakfın gayelerine hizmet etmek üzere nakil vasıtası. almak, çalıştırmak, hariçten getirttirmek. Kurulacak ticari işletme ve diğer müesseselerin idare ve faaliyetleri Vakıf Mütevelli heyetince hazırlanacak yönetmelik esaslarınca yürütülür. Burs ve sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık konularında yürütülecek faaliyetler hazırlanacak yönetmelik esaslarınca ifa edilir.

Madde-4 VAKFIN FAALİYETLERİ: Öncelikli olarak Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda olmak kaydı ile her türlü yardımlaşma faaliyetleri, insanların manen ve maddeten gelişimini temin edecek eğitim ve gelişim faaliyetleri, Basım yayın ve neşriyat faaliyetleri, Tanıtım, organizasyon ve fuar faaliyetleri, Sivil toplum faaliyetleri ile diğer her türlü kamu ve özel kurum kuruluşlar ile yürütülecek amaca uygun ortakfaaliyetler.

Madde-5 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da.birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda’ kullanmaya, vakıf amaç ve konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve nakitleri, vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlenditip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar.ıgerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlar dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa. gelir sağlamak amacı ile• olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekteştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde-6 VAKFIN KURULUŞ MAL VARLlĞI Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 100.000 TL ‘dir(YÜZBiN TÜRK LiRASı) . Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Madde-7 VAKFIN ORGANLARI:
Vakfın organları şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Madde-8 MÜTEVELLİ HEYETİNİN SÜRESİ: Mütevetlli Heyeti üyeleri en fazla 5 yıl için göreve gelirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe Madde 8 gereğince üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kaları süresini tamamlar.

Madde-9 MÜTEVELLİ HEYETİNİN BAŞKANI: Müteveıli Heyetinin ilk toplantısında üyeler arasından en çok beş yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti Başkanı, bir Başkan Yardımcısı seçilir. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

Madde-10 MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI: Mütevelli Heyeti lüzum hasıl oldukça, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Bu kadar ki, senede en az üç kere toplanmasışarttır. Asgari beş Üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelemeyen üye, Mütevelli Heyetince çekildi sayılarak yerine yeniden üye seçilmesi Madde 8’deki hükümlere göre yapılır.

Madde-11 MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI: Mütevelli Heyeti lüzum hasıl oldukça, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının daveti ile toplanır. Bu kadar ki, senede en az üç kere toplanmasışarttır. Asgari beş Üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelemeyen üye, Mütevelli Heyetince çekildi sayılarak yerine yeniden üye seçilmesi Madde 8’deki hükümlere göre yapılır.

Madde-12 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır başlıca görevleri şunlardır.
a) Yönetim kurulunu seçmek.
b)Denetim kurulunu seçmek.
c)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile, denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabuletmek.
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, .
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Yetkilerinden uygun gördüklerini alacağı kararlar veya yayınlayacağı yönetmeliklerle Yönetim Kuruluna devredebilir veya devrettiği yetkileri geri alabilir.

Madde-13 YÖNETiM KURULU: Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli heyetçe 3 yıllığına seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır: Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) üç toplantıya veya yıl içerisinde (6) altı toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (3) üç olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Madde-14 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuaat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
i) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Madde-15 VAKFIN TEMSİLİ: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini vönetirn kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye,mukavele,hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Madde-16 DENETiM KURULU: Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Madde-17 TOPLANTI NİSAPLARI: Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, bütçe ve çalışma programının tasdiki, yönetmeliklerin kabul ve tadili, menkul ve gayrimenkul yatırımlara ve bunların tasfiyesine karar verilmesi, istikrazakdine girişilmesi, hazır bulunan üyelerinyarısından fazlasının müspet oy kullanması şartına bağlıdır. Toplantıda bulunamayan üye, oyunu yazılı olarak verebilir. Kararlar, tutulacak bir karar defterine geçirilir ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yazılı olarak verilen oylar da deftere yapıştırılır.

Madde-18 VAKFIN GELiRLERi

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Madde-19
VAKIF GELiRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER ; Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

Madde-20 HESAP DÖNEMİ: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. Şu kadar ki Mütevelli Heyeti alacağı kararla gerektiğinde hesap yılı başlangıcını değiştirmeye yetkilidir.

Madde-21 RESMİ SENET DEGİŞİKLİGİ: Bu Vakfın Senedi, belirtilen ihtiyaç ve zaruretler karşısında değiştirilebilir. Şu kadar ki, buna Mütevelli Heyeti mürettep sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilmesi şarttır.

Madde-22 VAKFIN TASFİYESİ:Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevellinin vereceği karar ile, KOCAMUSTAFA PAŞA CERRAHPAŞA MAHALLESi KOCAMUSTAFA PAŞA CADDESi, TÜTÜNCÜZADE SOKAK -NO: 15 / A 34068 FATiH /iSTANBUL adresinde mukim, HiZMET VAKFı {34/l22)’na devredilir. Vakfın sona ermesi ancak mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin {2/3} onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine Mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti rnahivetlnl alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder. Mahkemenin tasfiye kararında Mütevelli Heyetinin tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse, Tasfiye Heyetini teşkil hususunda Mahkemenin kararı esas olur.