Vakıf Kuruluş Senedi

Anasayfa » Vakıf Kuruluş Senedi

Madde-4 VAKFIN FAALİYETLERİ: Öncelikli olarak Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda olmak kaydı ile her türlü yardımlaşma faaliyetleri, insanların manen ve maddeten gelişimini temin edecek eğitim ve gelişim faaliyetleri, Basım yayın ve neşriyat faaliyetleri, Tanıtım, organizasyon ve fuar faaliyetleri, Sivil toplum faaliyetleri ile diğer her türlü kamu ve özel kurum kuruluşlar ile yürütülecek amaca uygun ortakfaaliyetler. İlim, irfan ve fazilet gibi önemli değerlere sahip fertlerin yetişmesi ana gayesi için, her kademeden talebelere eğitim imkanları oluşturmak, yurtlar açmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, daha ziyade bilgili, faziletli, ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphane ve eğitim salonları açmak, ihtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek, fakir talebelere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, Yüksek ve mesleki tahsili yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak, Müspet ilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve maddi-manevi değerlere sahip sağlam düşünceli insanlar yetiştirmek, kazanç amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve vavgınlaştmlrnası için faaliyetlerde bulunmak, Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak, Ülkenin eğitim, kültür ve sosyal düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır. Toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve kültür alanlarında çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara iştirak etmek. Fakir e, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere vakfın mali imkanları nispetinde her türlü yardımda bulunmak, gelir getirmek’ gayesi ile ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak. Mütevelli heyetin çoğunluk kararı ile her türlü ilmi, tarihi, dini eserleri basmak ve neşretmek, Kur’an-ı Kerim basmak ve dağıtmak ve bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa makineleri temin etmek, matbaa kurmak, mütevelli heyetin çoğunluk kararı ile ve idaresi tahtında mecmua ve yayınlar çıkarmak, vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin hak ve geliratı ve ibadethaneleri idare etmek, çalıştırmak, vakfın gayelerine hizmet etmek üzere nakil vasıtası. almak, çalıştırmak, hariçten getirttirmek. Kurulacak ticari işletme ve diğer müesseselerin idare ve faaliyetleri Vakıf Mütevelli heyetince hazırlanacak yönetmelik esaslarınca yürütülür. Burs ve sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık konularında yürütülecek faaliyetler hazırlanacak yönetmelik esaslarınca ifa edilir.